IN ẤN

In ấn là quá trình tạo ra các mẫu hình ảnh(tranh ảnh, chữ ,.) trên các chất liệu bằng giấy, gỗ, vải , bìa carton, nilon,… bằng chất liệu mực in. In ấn thường được thực hiện trên quy mô công nghiệp với số lượng lớn, đóng vai trò quan trọng trong ngành xuất bản […]

Gọi điện